Vedtekter

VEDTEKTER (Vedtatt 09.03.2013)

KAPITTEL 1 BAKGRUNN

§ 1 NAVN
Forbundets navn er Det Norske Healerforbundet.

§ 2 GRUNNLAG OG DEFINISJON
Det Norske Healerforbundet anerkjenner en felles kilde for den helbredende livskraft, en kilde som representerer kjærlighet, intelligens, sannhet og visdom. Bevissthetens åndelige eller ikke-fysiske dimensjon anses som en naturlig og integrert del av livets eksistens.

Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet så vel fysisk, psykisk som åndelig.
Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes. DNH erkjenner at det ikke er mulig å stille felles faglige krav til healingmetode og/eller healingutdanning.

§ 3 FORMÅL
Det Norske Healerforbundet er en utøverorganisasjon for healere som skal arbeide for:

KAPITTEL 2 MEDLEMMER

§4 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan søkes av alle som arbeider med healing etter forbundets definisjon.

Medlemmer forplikter seg til å overholde forbundets formål, vedtekter og etiske regler, og bekrefter dette ved innmelding. Dette gjelder i all virksomhet som healer, terapeut og i kursvirksomhet hvor undervisning i healing eller hvor bruk av egne healerevner inngår.

Medlemskap skal godkjennes av Landsstyret. Medlemskap er gyldig når årskontingent er innbetalt innen frist fastsatt av Landsmøtet.

DNH har tre medlemskategorier: A) Godkjente healere, B) Healere og C) Støttemedlemmer.

A)    Godkjente healere:
DNH stiller følgende to krav til Godkjente healere:
1) Godkjente brukerevalueranger fra minst 10 personer som har mottatt healing. DNHs egne evalueringsskjemaer skal brukes.
2) Deltatt i VEKS kursvirksomhet godkjent av DNH innenfor følgende emner:
Etiske problemstillinger i healerpraksis, klientkommunikasjon, aktuell lovgivning og vitenskap.”

Godkjente healere mottar et diplom som bekreftelse på gjennomgått prosedyre.

Godkjente Healere av DNH kan registrere seg i Registeret for Alternative behandlere i Brønnøysund som gir momsfritak*.

B)    Healere:
Alle nye medlemmer starter i denne kategori. Medlemmer tilhørende denne kategorien kan når som helst søke godkjenning til A) Godkjent healer etter gjeldende prosedyrer.

C)  Støttemedlemmer:

Støttemedlemskap er åpent for alle som ønsker å støtte DNH’s arbeide. Støttemedlemmer har ingen formelle rettigheter i organisasjonen. Aktive healere kan ikke inneha støttemedlemskap.

Æresmedlemmer.

Etter enstemmig innstilling fra Landsstyret, kan Landsmøtet utnevne æresmedlem i DNH. Vedkommende som utnevnes må ha gjort en langvarig og/eller spesiell fortjenestefull innsats i henhold til forbundets formål og organisasjon med fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid. Medlemmer har også anledning til å fremme begrunnet forslag på æresmedlem: Forslag må i tilfelle sendes Landsstyret senest 2 måneder før Landsmøtet.

§ 5 MEDLEMMERS RETTIGHETER OG PLIKTER

Markedsføring

Alle medlemmer av DNH kan markedsføre seg som medlem av DNH (MDNH).
Medlemmer av DNH er forpliktet til å følge loven om alternativbehandling og gjeldende regler for markedsføringsloven.Godkjente healere som har mottatt diplom som bekrefter gjennomgått godkjenningsprosedyre, kan i tillegg markedsføre seg som Godkjent Healer av DNH (GH av DNH). DNH’s logo kan brukes av medlemmer etter retningslinjer gitt av Landsstyret.

Dokumentasjonsplikt

Medlemmer av DNH er forpliktet til å dokumentere følgende om de personer som mottar behandling:
Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og dato for konsultasjon. I tillegg hvilken behandling som er utført og/eller anbefalt.
Healeren plikter å behandle, oppbevare og bruke personopplysninger i samsvar med Personopplysningsregelverket (lov av 14. April 2000 nr. 31 om behandling av Personopplysninger og forskrift av 15. Desember 2000 nr. 1265 til personopplysningsloven, samt merknader til registerforskriftens § 3, punkt 5.) Healeren må også overholde regler om meldeplikt til Datatilsynet.

Alle medlemmer, unntatt støttemedlemmer, kan fremme saker overfor regionale lag, Fagetisk Råd (FER) og Landsstyret, og har adgang til Landsmøtet med lik stemmerett.

§ 6 KONTINGENT
Kontingenten fastsettes av Landsmøtet. Den ordinære kontingenten skal være innbetalt til DNH’s konto innen Landsmøte hvert år, uansett senest 1. februar. Mangel på kontingentinnbetaling medfører at medlemmet ikke får fornyet medlemskapet inneværende år. Landsstyrets faste medlemmer og Fagetisk Råds faste medlemmer er fritatt kontingent. Fritaket gjelder for antall år som vedkommende besitter vervet.

KAPITTEL 3 OVERHOLDELSE AV MYNDIGHETENES KRAV TIL ETISK FORSVARLIGHET

(ref. LOV 2003-06-27 nr 64: Lov om alternativ behandling av sykdom mv. og Forskrift 2003-12-11 nr.1500 Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.)

§ 7 DNHs ETISKE REGLERMedlemmer av DNH skal:

§ 8 FAGETISK RÅD

Bakgrunnen for opprettelse av Fagetisk råd er tilråding fra Helsedepartementet av 13. desember 2002, krav om at DNH som en godkjent utøverorganisasjon må ha en vedtektsfestet klagerett for pasienter/klienter over medlemmenes yrkesfaglige adferd. Klagen skal behandles i et yrkesetisk råd med mulighet for å vurdere utelukkelse av medlemmer som utviser yrkesfaglig adferd i strid med de yrkesetiske regler.

Antall rådsmedlemmer og periode

Fagetisk råd (FER) sine 3 medlemmer består av:

Rådets 2 medlemmer velges av Landsmøtet for en periode på to år.

2 varamedlemmer velges for 1 år.

FER konstituerer seg selv.

Rådgivende faglig organ

Fagetisk råd er et rådgivende organ tilknyttet den faglige utøvelsen av healing jf myndighetenes anbefaling. Fagetisk råd er underlagt Landsstyret og skal rapportere til Landsstyret etter retningslinjer vedtatt av Landsmøtet.

Arbeidsoppgaver for Fagetisk råd:

Fagetisk råd skal undersøke og forberede sine saker etter enhver tids gjeldende rutiner og fremlegge sine innstillinger til behandling i Landsstyret. FER’s innstilling til vedtak skal snarest oversendes Landsstyret som fatter vedtak.

Fagetisk råd skal samarbeide med Landsstyret i arbeidet med vedlikehold og oppdatering av gode rutiner for saksbehandling og godkjenningsprosedyrer og at disse til enhver tid er i overensstemmelse med myndighetenes krav.

KAPITTEL 4 ORGANISASJON

§ 9 LANDSMØTET
Landsmøtet er forbundets øverste myndighet.

Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt Landsstyret senest 3 uker før Landsmøtet. Forslag som skal behandles på Landsmøtet skal sendes medlemmene fra Landsstyret senest 2 uker før møtet.

Medlemmer som ikke kan møte på Landsmøtet kan gi fullmakt til et annet medlem, dog kan intet medlem ha mer enn en fullmakt.

Saker som skal behandles av Landsmøtet:

Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen skal angi hvem hver av dem representerer. Avgjørelser i vanlige saker skjer ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer. Stemmegivning kan skje ved skriftlig forhåndsstemme etter prosedyre bestemt av Landsstyret. Skriftlig avstemning ved valg på Landsmøtet skal skje dersom ett eller flere medlemmer ønsker dette.

§10 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Landsstyret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte:

Innkalling til ekstraordinært Landsmøte sendes med minst 3 ukers varsel. Det er bare det bestemte temaet/saken som er årsak til innkallingen, som kan behandles på det ekstraordinære Landsmøtet.

§11 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendring kan bare vedtas av et ordinært innkalt Landsmøte og må ha 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtektene trer i kraft straks etter vedtak på Landsmøtet.

§ 12 LANDSSTYRET
Landsstyret er forbundets øverste organ mellom hvert landsmøte og har ansvar for daglig drift i forbundet. Landsstyret skal ivareta forbundets interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av forbundet. Styret har ansvaret for at daglig drift av forbundet skjer i samsvar med forbundets formål, gjeldende vedtekter, landsmøtets vedtak og Landsstyrets rutiner:

Landsstyrets oppgaver

Landsstyret har fullmakt til å foreta nødvendige endringer av rutiner og organisasjon for å holde forbundet oppdatert i henhold til enhver tid aktuelt lovverk. Landsstyret har ansvar for å inngå arbeidsavtale med forbundets sekretær, fordele administrasjonsoppgaver og disponere midler til lønnet arbeide.
Kun Landsstyret kan gi tillatelse til å bruke DNH’s organisasjonsnummer og logo på brevhoder og annet.

Landsstyret velges ved alminnelig flertall og består av 5 medlemmer (leder, nestleder og 3 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer.) Leder og medlemmer stiller til valg 2. hvert år. Landsstyrets medlemmer kan stille til gjenvalg.

Styret er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer er til stede. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme. Landsstyret skal føre møteprotokoll. Landsstyret kan sende viktige saker til veiledende uravstemning blant medlemmene. Landsstyret kan opprette arbeidsutvalg knyttet til bestemte arbeidsoppgaver. Disse skal være underlagt og rapportere til landsstyret.

Forbundets medlemmer kan i samråd med Landsstyret opprette lokale nettverksgrupper i hver landsdel. Disse er administrativt og økonomisk selvstyrte enheter men formelt underlagt forbundets Landsmøte, vedtekter, etiske regelverk og Landsstyre.

§13 SAMARBEID
Forbundet v/Landsstyret kan samarbeide med andre organisasjoner og nettverk nasjonalt og internasjonalt i samsvar med forbundets målsetning.

§14 UTELUKKELSE/EKSKLUSJON AV MEDLEM
Utelukkelse fra DNH for kortere eller lengre tidsrom, eller eksklusjon fra DNH kan skje ved brudd på etisk regelverk, ved å motarbeide forbundets målsetninger, brudd på forbundets handlingsregler eller bestemmelser som klart angir overtredelser, ved å sette forbundet eller dets medlemmer i vanry eller ved å ha gitt misvisende informasjon ved medlemssøknad gir grunnlag for eksklusjon.

Landstyret kan etter vedtak utelukke eller ekskludere medlemmer og lag med øyeblikkelig virkning. Landsstyret har en undersøkelsesplikt slik at saken er tilstrekkelig belyst og saklig begrunnet i henhold til alminnelige rettsgrunnsetninger før vedtak om eksklusjon fattes.  Landsstyret skal informere berørt medlem/medlemmer om vedtaket, uten ugrunnet opphold. Dersom forbundet i tidligere tilfeller har akseptert lignende adferd som er grunnlag for eksklusjonen til andre medlemmer, må eksklusjonsadgangen normalt være stengt. Unntak er der Landsstyret har diskutert en innstramming av praksisen eller styret på annen måte har gjort det kjent at fremtidige brudd vil bli bedømt strengere. Ekskluderte medlemmer har klagerett i henhold til gjeldende prosedyre som er Konfliktrådet i Oslo.

§15 VALGKOMITEEN

Valgkomiteen velges av Landsmøtet og består av tre medlemmer og to varamedlemmer.

Valgkomiteen innstiller til de valg som skal skje under Landsmøtet. Innstillingen skal foreligge ved Landsmøtets begynnelse. Valgkomiteen fører protokoll som fremlegges for Landsstyret. Medlemmer i Landsstyre kan ikke sitte i valgkomiteen. Dersom en av valgkomiteens medlemmer stiller til valg i styret, må vedkommende gå ut av komiteen. Varamedlem trer da inn.

Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag på medlemmer av forbundet til verv i landsstyret, FER, revisor og valgkomiteen til landsmøtet.

Valgkomiteen er uavhengig av landsstyret. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger leder. Lederen i valgkomiteen sitter i to år.

Konstituering.

Valgkomiteen trer i funksjon umiddelbart etter Landsmøtet, og fungerer frem til neste Landsmøtes avslutning. Gjenvalg kan skje.

§16 OPPLØSNING AV FORBUNDET
Oppløsning av forbundet kan kun vedtas av landsmøte hvor minimum 75 % av medlemmene er fremmøtt. Oppløsning krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Oppløsning kan også skje ved uravstemning etter de samme kriterier. Landsmøtet bestemmer anvendelsen av forbundets formue.

*Momsfritak på healing og alternativ behandling ble dessverre tatt bort 1.01.2021 .