Styret

Landsstyret er forbundets øverste organ mellom hvert landsmøte og har ansvar for daglig drift i forbundet. Landsstyret skal ivareta forbundets interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av forbundet. Styret har ansvaret for at daglig drift av forbundet skjer i samsvar med forbundets formål, gjeldende vedtekter, landsmøtets vedtak og Landsstyrets rutiner.

Styret 2022-2023

Oddrun Gjeruldsen
leder

Katarzyna Nowicka
styremedlem

Riita Helen Johansen
styremedlem

Beathe Berntsen
styremedlem

Heidi Thorsen Selstø
styremedlem


Landsstyrets oppgaver:
• Samarbeide med myndigheter sentralt og lokalt.
• Planlegge og gjennomføre forbundets aktiviteter som fremkommer av forbundets Årshjul.
• Til enhver tid sørge for at forbundets rutiner og prosedyrer er oppdatert i henhold til gjeldende praksis
• Gi informasjon og holde medlemmene oppdatert om aktuelle endringer.
• Sørge for at forbundet gir medlemmene tilbud om aktuelle kurs (VEKS).
• Innkalle og gjennomføre Landsmøtet og eventuelt ekstraordinært Landsmøte.
• Landsstyret skal informere valgkomiteen om hvilke verv som skal besettes fra år til år.

Landsstyret har fullmakt til å foreta nødvendige endringer av rutiner og organisasjon for å holde forbundet oppdatert i henhold til enhver tid aktuelt lovverk. Landsstyret har ansvar for å inngå arbeidsavtale med forbundets sekretær, fordele administrasjonsoppgaver og disponere midler til lønnet arbeide. Kun Landsstyret kan gi tillatelse til å bruke DNH’s organisasjonsnummer og logo på brevhoder og annet. Landsstyret velges ved alminnelig flertall og består av 5 medlemmer (leder, nestleder og 3 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer.) Leder og medlemmer stiller til valg 2. hvert år. Landsstyrets medlemmer kan stille til gjenvalg.

Styret er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer er til stede. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme. Landsstyret skal føre møteprotokoll. Landsstyret kan sende viktige saker til veiledende uravstemning blant medlemmene. Landsstyret kan opprette arbeidsutvalg knyttet til bestemte arbeidsoppgaver. Disse skal være underlagt og rapportere til landsstyret. Forbundets medlemmer kan i samråd med Landsstyret opprette lokale nettverksgrupper i hver landsdel. Disse er administrativt og økonomisk selvstyrte enheter men formelt underlagt forbundets Landsmøte, vedtekter, etiske regelverk og Landsstyre.

Forbundet v/Landsstyret kan samarbeide med andre organisasjoner og nettverk nasjonalt og internasjonalt i samsvar med forbundets målsetning.