Personvernregler

  1. Formålet med innsamling og registrering av personopplysninger

DNH ber om personopplysninger om deg når:

De registrerte opplysningene blir kun brukt til registrering, tilrettelegging og fakturering av kurs/konferansedeltagelse og/eller til utsendelse av informasjon slik det fremgår av nettsiden for den aktuelle registreringen, i tråd med de formålene du har gitt samtykke til eller registrert deg for.

  1. Hva slags opplysninger blir registrert?

DNH registrerer følgende opplysningene om deg:

Ved Innmelding som personlig medlem i DNH:

Når du er i godkjenningsprosess som «godkjent registrert healer» mottar forbundet innsendt skjema for evaluering av din praksis av de klienter som du har forespurt om å sende inn evalueringer om deg. Disse skjemaene blir oppbevart i forbundets arkiv inntil du har oppnådd status som registrert healer. Etter dette blir klientevalueringsskjemaene makulert gjennom en makuleringsmaskin.

Dersom du melder deg ut av forbundet, blir også ditt medlemskap med de registrerte opplysninger slettet fra arkivet.

  1. Hvem får tilgang til opplysninger om deg?

Opplysninger om deg brukes kun av DNH for de formål som er oppgitt i dette dokumentet. DNH har ansatt en forbundssekretær som er forpliktet til å bevare taushet om ditt medlemskap som er med på å redusere risikoen for uønsket bruk og spredning av personopplysninger under vår kontroll til et minimum.  Forbundets rutiner blir gjennomgått og kontrollert årlig ved konstituering av styret.

Opplysninger gitt av dine klienter om din klientpraksis gjennom klientevalueringsskjema blir del muntlig av forbundssekretæren til forbundets fagetiske råd (FER) i de møter der din godkjenningsprosess som registrert godkjent healer er til gjennomgang og registrering.

  1. Lagring og oppbevaring

DNH lagrer ikke personopplysninger i lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig i forhold til de formålene opplysningene ble samlet inn.  Lagringsperioden vil variere avhengig av til hvilke formål opplysningene ble registrert.  Dersom all lovlig bruk av opplysningene er opphørt og ingen ytterligere lovmessige krav gjør at opplysninger fortsatt må lagres, vil disse bli rutinemessig slettet fra forbundets arkiv senest innen 3 måneder etter at formålet er opphørt.

  1. Rett til innsyn i, rettelser av og sletting av personopplysninger

Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger DNH har registrert om deg, rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, trekke tilbake ett eller flere samtykker angående forskjellig bruk av opplysningen, og til å be om at opplysningene slettes.

  1. Klage

Dersom du mener dine opplysninger om deg er feil, blir benyttet i strid med dine interesser, eller blir benyttet på en måte som kan forårsake urimelige negative konsekvenser for deg som person, har du rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet.  Kontaktinformasjon og retningslinjer finner du på deres hjemmeside.

www.datatilsynet.no.