I perioden 2021 – 2022 er Elise Marie Kringen valgt leder og Torunn Anthonsen valgt medlem for Fagetisk råd (FER).

Fagetisk råd er et rådgivende organ tilknyttet den faglige utøvelsen av healing jf Helsedepartementet av 13. desember 2002. DNH som en godkjent utøverorganisasjon skal ha en vedtektsfestet klagerett for pasienter/klienter over medlemmenes yrkesfaglige adferd. Klagen skal behandles i et yrkesetisk råd med mulighet for å vurdere utelukkelse av medlemmer som utviser yrkesfaglig adferd i strid med de yrkesetiske regler. Fagetisk råd rapporterer til Landsstyret etter retningslinjer vedtatt av Landsmøtet.

Fagetisk råd skal undersøke og forberede sine saker etter enhver tids gjeldende rutiner og fremlegge sine innstillinger til behandling i Landsstyret. FER’s innstilling til vedtak skal snarest oversendes Landsstyret som fatter vedtak.
Fagetisk råd skal samarbeide med Landsstyret i arbeidet med vedlikehold og oppdatering av gode rutiner for saksbehandling og godkjenningsprosedyrer og at disse til enhver tid er i overensstemmelse med myndighetenes krav.

Arbeidsoppgaver for Fagetisk råd:
• Forberede innstilling tilknyttet søknad som Godkjent healer etter rutine vedtatt av Landsstyret.
• Ivareta klagerett fra pasient/klient på healer og forberede sak etter rutine vedtatt av Landsstyret
• Ved brudd på etisk regelverk i yrkesfaglig adferd skal FER uttale seg overfor Landsstyret om medlemmer som i sin utøvelse av
healing har opptrådt i strid med forbundets etiske regler.
• Fagetisk råd kan etter ønske fra medlem bistå medlem i fagetiske spørsmål tilknyttet medlemmets healingvirksomhet.
• Andre oppgaver etter forespørsel fra Landsstyret (eksempel vurdering av VEKS kurs, kursholdere i regi av DNH)

Antall rådsmedlemmer og periode Fagetisk råd (FER) sine 3 medlemmer består av:
• 2 rådsmedlemmer valgt av Landsmøtet
• 1 rådsmedlem bør være forbundets sekretær med ansvar for koordinering av det administrative arbeidet tilknyttet FER’s oppgaver.
Betingelsen er at vedkommende er vanlig medlem av DNH.

Rådets 2 medlemmer velges av Landsmøtet for en periode på to år. 2 varamedlemmer velges for 1 år.